Cele projektu "Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów"

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 1000 nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska w zakresie stosowania innowacyjnych, aktywizujących metod kształcenia wspomaganych TI, w tym otwartej platformy e-learningowej umożliwiającej indywidualizację procesu nauczania, w szczególności poprzez wdrożenie metod i narzędzi efektywnego uczenia się. Główne cele projektu korespondują z kierunkami i obszarami działań zapisanymi w Strategii Lizbońskiej, a w szczególności z "Promocją innowacji, technologii ICT i prośrodowiskowym wykorzystywaniem zasobów" oraz "Inwestowaniem w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i umiejętności". Postawione w projekcie cele w pełni odpowiadają celom PO KL, a zwłaszcza celom szczegółowym Działania 9.4, zakładającym kreowanie przez regionalne instytucje edukacyjne własnej polityki doskonalenia nauczycieli, zgodnej z uwarunkowaniami regionalnymi. Samorząd Województwa Dolnośląskiego, będący organem prowadzącym wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli, realizując niniejszy projekt systemowy, może tym samym osiągać cele założone w Strategii rozwoju województwa, określone w szczególności w priorytecie 3 sfery społecznej - Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych, gdzie "Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli" postawiono na pierwszym miejscu.

Harmonogram wdrażania projektu Dolnośląska e-Szkoła

Rok 2009 Rok 2010

Komponenty projektu

Zakup platformy e-learningowej wraz z oprogramowaniem i zasobami edukacyjnymi wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny oraz oprogramowanie umożliwiające efektywne wdrożenie e-usług edukacyjnych zarówno w procesie nauczania i uczenia się

Zadania po stronie szkoły