Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce

Dolnośląska e-Szkoła "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

O projekcie

27 kwietnia 2009 nasza szkoła przystapiła do realizacji projektu "Dolnosląska e-Szkoła". Patronat nad projektem objął: Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych. Przedstawiciele w/w: koordynator ze strony Urzędu Marszałkowskiego Zenon Tagowski i prof. Maciej M. Sysło. "Dolnośląska e-Szkoła" jest to projekt edukacyjny realizowany poprzez komplementarne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założenia projektowe:
 • rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT Information and communication technologies , języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych;
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania;
 • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką;
 • rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.
 • studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną,
Projekt obejmuje następujące komponenty:
 • zakup platformy e-learningowej wraz z oprogramowaniem i zasobami edukacyjnymi
 • wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny oraz oprogramowanie umożliwiające efektywne wdrożenie e-usług edukacyjnych zarówno w procesie nauczania i uczenia się
 • realizacje projektów szkoleniowych w ramach działania 9.4 PO KL oraz 9.1.2 PO KL
 • Otwarcie

  Konferencja otwarcie informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-Szkoła
  Wałbrzych 27 kwietnia 2009

  Profesor Maciej M. Sysło oraz dr Zenon Tagowski

  Celem konferencji było przekazanie założeń programowych i informacji dotyczących komponentów projektu. "Dolnośląska e-Szkoła" jest to projekt edukacyjny realizowany poprzez komplementarne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I obejmuje realizację projektów szkoleniowych w ramach działania 9.4 PO KL oraz 9.1.2 PO KL

  9.4 PO KL to Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  9.1.2 PO KL to Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

  Wartość projektu 19278617.65 zł
Autor strony Email  Teresa Ryba