IDEA PROJEKTU "DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA LIDEREM PROJAKOŚCIOWYCH ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI"

Informacje o projekcie: Wyniki diagnoz edukacyjnych wskazują na braki w wykorzystywaniu przez polskich uczniów wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych. Istnieje konieczność kształtowania kompetencji kluczowych,w tym samodzielnego myślenia i rozumowania matematycznego, stosowania alternatywnych rozwiązań oraz aktywnego korzystania z ICT. Strategia Rozwoju Woj. Dolnośląskiego do 2020r., a także krajowe strategie sektorowe zakładają zwiększenie liczby osób studiujących na kierunkach mat.-przyrodniczych i technicznych. Poprawę niekorzystnych w tym względzie wskaźników można osiągnąć w szczególności poprzez zwiększenie odsetka dziewcząt podejmujących studia z zakresu science.
Do poprawy jakości kształcenia i wychowania w opisanym wyżej zakresie szkołom potrzebne są odpowiednie zasoby edukacyjne, przygotowana kadra i wsparcie przy opracowaniu i wdrażaniu programów rozwojowych. Odpowiedzią na te potrzeby są opracowane na Dolnym Śląsku komplementarne projekty tworzące rozwiązanie systemowe zamykające się w triadzie: zasoby, kadra, program. Szkoły pozyskają zasoby w ramach RPO poprzez dwa komplementarne projekty: "Dolnośląska e-Szkoła" - wyposażenie w najnowsze rozwiązania techniczne, co da możliwość kształtowania u uczniów umiejętności posługiwania się ICT w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie" - nowoczesne wyposażenie umożliwiające uczniom prowadzenie i obserwację eksperymentów z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Istotna dla szkół będzie możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania - uczenia się, pracy własnej i zespołowej,tworzenia i wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz administrowania procesem kształcenia. Wzmocnieniem zasobów i możliwości realizacji zajęć metodami aktywizującymi i interaktywnymi będzie Multicentrum zakupione i uruchomione w ramach tego projektu. W związku z założoną komplementarnością działań w ramach działania 9.4 POKL powstał projekt zapewniający szkolenia dla nauczycieli odpowiednie do pozyskanych przez szkoły nowych technologii. Głównym elementem scalającym komplementarne ze sobą projekty jest tworzenie programów wykorzystujących zasoby i nabyte umiejętności nauczycieli nakierowanych na wspieranie uczniów w ich rozwoju. Praktyka wskazuje, że szkoła powinna wdrożyć program rozwojowy oparty na zdefiniowanych potrzebach uczniów, który w efekcie przyniesie ich rozwój i zwiększy poziom kompetencji kluczowych. Pozwoli to na pełne zrealizowanie założonych celów i upowszechnienie najlepszych rozwiązań przyjętych w szkołach. Taką możliwość stwarza niniejszy projekt. Jego istotą będą wdrożone programy rozwojowe szkół obejmujące: wykorzystanie zasobów platformy edukacyjnej do tworzenia zajęć i uzyskania dostępu do ogólnoświatowego kontentu edukacyjnego; stworzenie szkolnych mini portali edukacyjnych; pozaszkolne i pozalekcyjne zajęcia rozwojowe, w tym wspomagane przez ekspertów-realizowane w formie wycieczek dydaktycznych, np. do Multicentrum, parków krajobrazowych, placówek naukowych; wykorzystanie metod samooceny (portfolio, e-portfolio); tutoring opierający się na spotkaniach tutora z uczniem, stwarzający możliwość jego integralnego rozwoju. Programy rozwojowe szkół staną się impulsem do przekształceń w dolnośląskiej edukacji. W rezultacie wzrośnie efektywność kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych. Upowszechnione doświadczenia szkół stworzą bazę najlepszych praktyk. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych-podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej. Cele szczegółowe projektu: wsparcie merytoryczne i finansowe 250 szkół realizujących projekty kluczowe we wdrożeniu programów rozwojowych szkoły; wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn; rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i nauk matematyczno- przyrodniczych poprzez stymulowanie aktywności fizycznej ucznia. Działania projektu pozwolą osiągnąć określone cele edukacyjne zapisane również w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., które w pełni korespondują ze strategią wspólnotową oraz podobnymi dokumentami krajowymi. Generalnie zakłada się równość kobiet i mężczyzn w dostępie do niniejszego projektu, jednak ze względu na przytoczone wyżej zróżnicowania osiągnięć szkolnych w zależności od płci, zaplanowano stosowne preferencje przy poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie. I tak dziewczęta, w proporcjach stosownych do efektów kształcenia uzyskiwanych przez poszczególne szkoły, uzyskają pierwszeństwo w dostępie do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT, a wskaźniki w tym względzie, średnio dla wszystkich szkół, wynieść powinny 60% dziewcząt, 40% chłopców. Odwrotne proporcje (60% chłopców, 40% dziewcząt) dotyczyć będą zajęć związanych z rozwojem pozostałych kompetencji kluczowych. Również tutoring opiekuńczy oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmą w większym zakresie chłopców, gdyż wykazują oni, częściej niż dziewczęta, problemy w nauce oraz zagrożenia patologiami społecznymi. Zakłada się, że uzyskane rezultaty realizacji projektu w znaczącym stopniu wpłyną na poprawę sytuacji zarówno dziewcząt, jak i chłopców uczestniczących w projekcie.
Grupa docelowa:
Stanowi ją 250 szkół, które jednocześnie są objęte projektami kluczowymi, ujętymi w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w ramach RPOWD na lata 2007-2013. - 82 szkoły realizujące pozostałe elementy programu rozwojowego, objęte są projektem "Dolnośląska e-Szkoła",
- 118 szkół podstawowych uczestniczy w projekcie "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie".
- 50 szkół realizujących programy rozwojowe, uwzględniające m.in. rozwój kompetencji kluczowych poprzez stymulację aktywności fizycznej uczniów
Różnorodnymi formami wsparcia w projekcie objętych zostanie nie mniej niż 7700 uczniów, w tym nie mniej niż 4020 dziewcząt.
II. Realizacja szkolnych programów rozwojowych obejmuje szereg działań zaplanowanych przez rady pedagogiczne z uwzględnieniem celów i założeń wynikających z dokumentacji aplikacyjnej projektów, w których uczestniczy dana szkoła. Zaplanowano tutaj: a) zajęcia pozalekcyjne w każdej szkole w wymiarze 4 godz. tyg., w tym co najmniej jedno koło zainteresowań dla 15 uczniów oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Łączna liczba zajęć pozalekcyjnych to 55 440 godz. = 280 kół x 4 godz/tydzień x 49,5 tygodnia. Będą to zajęcia z obszaru matematyczno - przyrodniczego, technologii informacyjno- komunikacyjnej oraz sportu.
b) zajęcia pozaszkolne dla co najmniej 500 uczniów w ramach 25 kół pozaszkolnych (po 20 uczestników w kole pozaszkolnym w wymiarze 5 godz./tyg.) realizujących międzyszkolne projekty edukacyjne. Łączna liczba zajęć pozaszkolnych to 1 500 godz. = 25 kół x 5 godz./tydzień x 12 tyg.
- 3 wycieczki dydaktyczne na terenie Dolnego Śląska
- 3 wyjazdy do Multicentrum dla co najmniej 80 uczniów każdej szkoły.
Łączna liczba zajęć w Multicentrum 2 250 godz. = 250 szkół x 3 wyjazdy x 3 godz.
Zajęcia w Multicentrum odbedą się dla co najmniej 3 750 uczniów.
PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA: Multitechnika - ćwiczenia z wykorzystania "zielonej energii"(elektrownia wiatrowa, elektrownia słoneczna, panele grzewcze), stacja pogodowa, a także zagadnienia dotyczące programowania automatów; Multilog - wykorzystanie komputerów do samodzielnych eksperymentów z fizyki, chemii i biologii. c) Opiekę pedagogiczno-psychologiczną tutora w każdej szkole - 3 godz. tyg. Łączna liczba zajęć tutorów wynosi 51 000 godz. = 250 szkół x 3 godz. x 68 tyg. (praca z 12 uczniami, której efektem są m.in. indywidualne programy rozwojowe tych uczniów).Tutoring to metoda opierająca się na spotkaniu tutora z uczniem stwarzająca możliwości jego integralnego rozwoju: intelektualnego i psychologicznego. W celu indywidualizacji pracy zajęcia będą prowadzone w trzech grupach po cztery osoby raz w tygodniu. Tutoring jest metodą pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Efektem tutoringu jest wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój. Projekt zakłada możliwość uczestniczenia ucznia w więcej niż jednej formie zajęć.
Każda szkoła będąca beneficjentem projektu prowadzi na platformie edukacyjnej mini portal edukacyjny.
III. Wsparcie szkół w realizacji programów rozwojowych:
a) 30 konferencji, w tym:
- konferencje wdrożeniowe:
1) Merytoryczna i finansowa sprawozdawczość projektu. Monitoring i ewaluacja projektu;
2) Zadania podejmowane w programie i sposoby ich realizacji;
3) Podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu.
-konferencje prezentujące rozwiązania oraz przykłady dobrych praktyk;
1) " Programy rozwojowe szansą osiągnięć edukacyjnych uczniów";
2) " Nasze doświadczenia-programy rozwojowe-rozwiązania praktyczne";
3) " Skarbnica dobrych praktyk. Prezentacja rezultatów programów rozwojowych".
b) wsparcie przez konsultantów szkół w realizacji programów rozwojowych przez współpracę z dyrektorami, szkolnymi koordynatorami programów rozwojowych ( konsultacje w szkołach i on-line, monitoring realizacji programów, przyjmowanie sprawozdań)
c) przygotowanie i wsparcie tutorów szkolnych przez tutorów zewnętrznych.
IV. Promocja projektu; w tym m.in.
- realizacja planu promocji projektu,
- konferencja otwarcia projektu,
- konferencja zamknięcia projektu,
- publikacja podsumowująca projekt - poradniki metodyczne,
Opracowanie: Biuro projektu

IDEA PROJEKTU KOMPLEMENTARNEGO "SZKOLENIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓ"

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
 • Rutynizacja nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w których rzadko stosuje się eksperyment i badania.
 • Niskie osiągnięcia dolnośląskich uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - średni wynik w punktach na sprawdzianie/egzaminie dla kompetencji takich jak rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce jest niższy od średniej krajowej.
 • Niewłaściwie zagospodarowany czas wolny, co przyczynia się do wzrostu liczby zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży (przedwczesne ich wypadanie z systemu oświaty).
 • Mała aktywność fizyczna na każdym etapie rozwoju (obniżenie sprawności fizycznej organizmu, tworzenie się negatywnych wzorców społecznych).

  IDEA PROJEKTU KOMPLEMENTARNEGO "DOLNOŚLĄSKA E-SZKOŁA"

  27 kwietnia 2009 nasza szkoła przystapiła do realizacji projektu "Dolnosląska e-Szkoła". Patronat nad projektem objął: Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych . Przedstawiciele w/w: koordynator ze strony Urzędu Marszałkowskiego Zenon Tagowski i prof. Maciej M. Sysło. "Dolnośląska e-Szkoła" jest to projekt edukacyjny realizowany poprzez komplementarne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założenia projektowe:
 • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką;
 • rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.
 • studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną,
 • Projekt obejmuje następujące komponenty: