Konferencja otwarcie informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-Szkoła
Wałbrzych 27 kwietnia 2009

Profesor Maciej M. Sysło oraz dr Zenon Tagowski

Celem konferencji było przekazanie założeń programowych i informacji dotyczących komponentów projektu. "Dolnośląska e-Szkoła" jest to projekt edukacyjny realizowany poprzez komplementarne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I obejmuje realizację projektów szkoleniowych w ramach działania 9.4 PO KL oraz 9.1.2 PO KL

9.4 PO KL to Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9.1.2 PO KL to Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Wartość projektu 19278617.65 zł