ZAJĘCIA WYRÓWNANWCZE Z MATEMATYKI "MŁODY MATEMATYK"

Prowadzący: Teresa Ryba
Grupa 1
Grupa 2
Realizacja programu zajęć wyrównawczych z matematyki ma na celu: wyrównanie braków programowych, podniesienie wyników nauczania, wykształcenie umiejętności systematycznego uczenia się, a w szczególności przygotowanie do pisemnej matury z matematyki. W zajęciach biorą udział uczniowie mający problemy z opanowaniem materiału z matematyki. Praca z nimi nastawiona jest głównie na ćwiczenie i rozwiązywanie zadań prowadzących do wyrównania braków i nadrobienia zaległości programowych. Stosowana jest praca indywidualna i zbiorowa, praca w grupach jednolita i zróżnicowana. Oprócz tradycyjnych metod praktycznego rozwiązywania zadań utrwalających przy tablicy, w czasie zajęć wykorzystywana jest tablica interaktywna. Umożliwia to stosowanie w pełniejszy sposób Internetu, programów multimedialnych i filmów dydaktycznych. Takie zajęcia są bardziej atrakcyjne dla uczniów, a to pozwala na głębsze zapamiętanie nauczanych treści, bo działa jednocześnie na wiele zmysłów. Łatwiej jest realizować zagadnienia dotyczące rachunku zbiorów czy funkcji. Mając do dyspozycji takie narzędzie uczeń może bardzo łatwo rysować wykresy, uzupełniać tabelki, zamalowywać obszary. Jest to także dobre narzędzie do rozwiązywania testów w formie elektronicznej przez wszystkich uczniów jednocześnie. A każde takie działanie prowadzi do wzrostu efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i zdania egzaminu maturalnego z obowiązkowej matematyki
Zajęcia "Biała tablica"
  1. Prezentacje wykonane na zajęciach jako pomoc dydaktyczna
  2. Aktywne zajęcia z tablicą interaktywną w grupie 1.