Szkoła z Klasą 2.0

Nasza szkoła uczestniczy w roku szkolnym 2010/2011 w programie Szkoła z Klasą 2.0. Koordynatorami projektu są Magdalena Nogaj i Sylwia Nejfert. Pracę nad realizowanym projektem już są na ukończeniu. Celem programu Szkoła z Klasą 2.0 jest opracowanie i wprowadzenie w życie dobrych zasad korzystania z technologii komunikacyjno- informacyjnych (TIK) w nauczaniu i uczeniu się. Zasady te, do których będą stosować się zarówno nauczyciele oraz uczniowie, zebrane zostały w Kodeks 2.0. Przez cały pierwszy semestr powstawała robocza wersja Kodeksu 2.0. Najpierw odbyły się debaty w klasach, gdzie uczniowie klasy 2F i 1 KT pod kierunkiem wychowawców dyskutowali nad zagadnieniami kodeksu takich jak: korzystanie ze źródeł i prawa autorskie, bezpieczeństwo w sieci, wykorzystywanie sieci do komunikacji w szkole, dostępność uczniów i nauczycieli do TIK. Drugim etapem była debata szkolna przy udziale przedstawicieli poszczególnych klas oraz nauczycieli. Powstała wówczas robocza wersja Kodeksu 2.0. Oto ona:


Częścią projektu było również zaplanowanie zadania obejmującego nowoczesne technologie. W tym przypadku była to lekcja geografii w klasie 1EF oraz 1 KT w sali komputerowej. Uczniowie mając do dyspozycji stanowiska komputerowe mieli opracować temat "Wpływ procesów endogenicznych na rzeźbę powierzchni Ziemi". W oparciu o strony internetowe, wcześniej wyselekcjonowane przez nauczyciela, uczniowie pracowali w grupach dwuosobowych i odpowiadali na pytania zawarte w karcie pracy. Etap trzeci, który obecnie jest w realizacji to projekty edukacyjne wykorzystujące nowe technologie, które zostaną zaprezentowane na szkolnym festiwalu nauki w czerwcu b.r. Do tego czasu powstaną dwa projekty w których zaangażowani są uczniowie klasy 2F (filmowej). Uczniowie przy pomocy pani M. Nogaj założą gazetkę internetową, a pod opieką pani S. Nejfert powstanie film pt. "Ślęża i atrakcje turystyczne okolic". Więcej informacji na stronie internetowej programu Szkoła z Klasą 2.0 http://szkolazklasa20.nq.pl/ oraz w prezentacji o projekcie Szkoła z Klasą 2.0
Opracowała: Sylwia Nejfert
Debata - praca nad Kodeksem Na Ślęży - praca nad filmem
Na Wieżycy - praca nad filmem Na Ślęży - praca nad filmem
Debata - praca nad Kodeksem