PROJEKT – MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU DLA TECHNIKUM

O projekcie

Rok szkolny 2011/2012

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji projektu. Różnymi formami działań w ramach projektu zostali objęci wszyscy uczniowie technikum - obsługi turystycznej i informatycznego. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach:
 • Ucz się z sukcesem – warsztaty
 • Mam talent matematyczny – warsztaty
 • Po niemiecku o Dolnym Śląsku – warsztaty
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych (branża: informatyczna) - Systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych (branża: turystyczna) - Ekonomia i prawo w turystyce
W ramach zajęć obejmujących kompetencje kluczowe (zajęcia warsztatowe) mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy z danego zakresu. Zajęcia wyrównawcze adresowane były do uczniów mających problemy z danych przedmiotów.

Wszyscy uczniowie technikum zostali również objęci opieka pedagogiczną i doradztwem zawodowym w ramach zajęć grupowych i indywidualnych:
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ukierunkowana na rozwój sfery emocjonalnej i społecznej uczniów
 • Konsultacje grupowe i indywidualne z zakresu planowania kariery zawodowej, aktywnego zachowania się we współczesnym rynku pracy
Łączna liczba godzin - 215 Zrealizowano dwie wycieczki zawodoznawcze do:
 • Wrocławia – uczniowie z technikum obsługi turystycznej poznali pracę przewodnika „od podszewki”
 • Warszawy – zwiedzili nowoczesne, multimedialne Muzeum Powstania Warszawskiego i pogłębili swoja wiedzę z przedmiotów przyrodniczych w Centrum Nauki Kopernika.
Uczniowie także wzięli udział w Targach Pracy we Wrocławiu, gdzie mieli możliwość zapoznania się z ofertami uczelni wyższych oraz ofertami innych szkół średnich naszego regionu. Grupa 12 uczniów z technikum turystycznego uczestniczyła w trzydniowych zajęciach praktycznych w Nysie gdzie oprócz różnorodnych zajęć warsztatowych z wielu przedmiotów powiązanych z branżą turystyczną mieli także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych w dwóch hotelach.

Z kolei informatycy wyjechali na Politechnikę Opolską na zajęcia z projektowania 3D. Po teoretycznym wprowadzeniu próbowali samodzielnie tworzyć modele trójwymiarowe i modyfikować ich parametry. W ramach projektu odbyły się również 22 staże wakacyjne uczniów w zakładach pracy w Sobótce.

Rok szkolny 2012/2013

Kolejny rocznik uczniów technikum (klasy I) zasilił szeregi Modernizacji Kształcenia Zawodowego na dolnym Śląsku. Wzorem roku poprzedniego, w miarę możliwości, staramy się objąć projektem wszystkich uczniów oferując im zajęcia, pomoc pedagogiczną i doradztwo zawodowe oraz szereg innych działań (wycieczki, staże, zajęcia specjalistyczne, kursy, …) oferowanych w ramach projektu. Uczniowie uczestniczą w następujących zaplanowanych zajęciach:
 • Ucz się z sukcesem II - warsztaty
 • Matematyka krok po kroku – zajęcia wyrównawcze
 • Z językiem polskim „Za pan brat”
 • Po angielsku o Dolnym Śląsku
 • Matematyka wokół nas
 • Polubić matematykę – zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych turystycznych
 • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych informatycznych
 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego
Podobnie jak w roku ubiegłym zajęcia wyrównawcze adresowane są do uczniów mających kłopoty z danych przedmiotów, pozostałe zajęcia przeznaczone są dla uczniów chcących pogłębić swoja wiedzę i umiejętności z kompetencji kluczowych

Opieką pedagogiczną i doradztwem zawodowym objęto w ramach projektu przede wszystkim nowych uczniów w ramach zajeć: Pomoc pedagogiczna ukierunkowana na rozwój sfery emocjonalnej i społecznej uczniów Moja przyszłość zależy ode mnie – doradztwo zawodowe Łączna liczba godzin - 220 Odbyły się dwa kursy zawodowe
 • Kurs barmański w zakresie podstawowym (15 uczniów)
 • Montaż video z wykorzystaniem narzędzi Adobe Premiere (15 uczniów)
Wycieczki zawodoznawcze:
 • Poznań - Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon
 • Poznań – targi „Game Arena 2012”
 • Wrocław – Targi Pracy i Prezentacji Zawodowych – również jako wystawcy
 • Warszawa – Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki
Rok szkolny 2013/2014 Zajęcia:
 • Język polski – kompetencje kluczowe
 • Myśl i licz – kompetencje kluczowe
 • Matematyka - ja to lubię – zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych informatycznych
 • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych turystycznych
 • Pomoc pedagogiczna ukierunkowana na rozwój sfery emocjonalnej i społecznej uczniów
 • Ucz się z sukcesem - warsztaty
 • Efektywne sposoby poszukiwania pracy – doradztwo zawodowe
Kursy zawodowe:
 • Podstawy obsługi programu Adobe Photoshop (15 uczniów)
 • Kurs Baristy (15 uczniów)
 • Kurs barmański w zakresie podstawowym (15 uczniów)
Wycieczki: Do tej pory:
 • Poznań - Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon
 • Katowice - Muzeum komputerów i zajęcia w Wyższej Szkole Mechatroniki
 • Szczecin – 3-dniowe specjalistyczne zajęcia dla uczniów z branży informatycznej
Planowane:
 • Wrocław – Targi Pracy i Prezentacji Zawodowych – również jako wystawcy
 • Wrocław - Międzynarodowe Targi Turystyczne
 • LG Display - Biskupice Podgórne - poznanie nowoczesnych technologii produkcyjnych, pomiarów i testowania
 • Berlin – targi turystyczne – „ITB 2014”

Rok szkolny 2014/2015

13 stycznia we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej odbyły się ,,Targi pracy i prezentacja zawodów”. Są one realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu: „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Wzięły w nich udział uczniowie szkół dolnoślaskich, którzy zapoznali się z ofertą szkół ponadgminazjalnych zawodowych i uczelni wyższych naszego regionu. Targi otworzył Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, w obecności rektorów uczelni wyższych, oraz dyrektorów i prezesów Dolnośląskich Stref Ekonomicznych. Nasza szkoła przedstawiła ofertę edukacyjną na stoisku nr 31. Do tegorocznej edycji dołączyli również przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych: LSSE i WSSE Invest Park.

Założenia i cele projektu

Strona o realizacji projektu Systemowego Kapitał Ludzki: http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=547 "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II" Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na Dolnym Śląsku. Na jego realizację w latach 2011-2014 przeznaczono 104.599.910,00złotych (w tym z EFS 88.909.923,50 zł). Głównym celem projektu jest wdrożenie działań określonych w strategiach edukacyjnych (krajowej, wojewódzkiej i w strategiach lokalnych) zakładających lepsze dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnych i lokalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności poprzez bardziej racjonalne i efektywne stymulowanie ścieżek rozwoju edukacyjnego wybieranych przez młodzież. Wsparcie kierowane będzie łącznie do 55 000 uczniów 250 publicznych szkół młodzieżowych zawodowych: zasadniczych i techników kształcących w 7 branżach: mechanicznej, turystycznej, budowlanej, informatycznej, elektryczno-energetycznej, samochodowej, mechatroniczno-elektronicznej. Projekt jest kontynuacją zadań projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” realizowanego w okresie od 10.06.2009 do 31.05.2011.
Biuro obsługi projektu: http://www.ciz.walbrzych.pl/modernizacja/oprojekcie.htm
We wszystkich szkołach projekt obejmuje następujące działania:
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • wycieczki zawodoznawcze,
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • projekty zawodoznawcze,
 • tutoring,
 • wyjazdowe zajęcia specjalistyczne w nowocześnie wyposażonych placówkach edukacyjnych,
 • staże/praktyki w zakładach pracy.
ZAKŁADANE EFEKTY/REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU:
 • Podniesienie umiejętności kluczowych uczniów szkół realizujących programy rozwojowe.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych.
 • Zwiększenie motywacji uczniów do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych.
 • Zwiększenie zaangażowania w naukę, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia i aktywnego poszukiwania pracy po zakończeniu nauki
 • Rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy.
 • Wzrost zainteresowania edukacją zawodową młodzieży Dolnego Śląska.
 • Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska.
 • Poprawa wizerunku szkół zawodowych jako placówek kształcących nowocześnie, zgodnie z potrzebami rynku pracy.
 • Podniesienie umiejętności uczniów uczestniczących w projekcie do efektywnego planowania kariery zawodowej i zarządzania nią.
 • Wzrost świadomości uczniów uczestniczących w projekcie o potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i konieczności uczenia się przez całe życie
 • .
 • Podniesienie świadomości pracodawców w zakresie konieczności współpracy ze szkołami zawodowymi, kształcącymi przyszłych pracowników.
INNE DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:
 • opracowanie materiałów dydaktycznych zawierających pakiety edukacyjne dla nauczycieli i uczniów dla 14 zawodów, programy i podręczniki do przedmiotu: specjalizacja - 14 programów wraz z podręcznikami dla branży mechanicznej i turystycznej;
 • zbudowanie Systemu Informacji Zawodowej (SIZ) oraz Systemu Informacji Branżowej (SIB) o branżach turystycznej i mechanicznej. W ramach SIZ wszystkie szkoły otrzymają zasoby informacji dotyczącej planowania kariery edukacyjno-zawodowej, między innymi: ulotki informacyjno-doradcze, broszury dotyczące planowania kariery, poradniki, programy komputerowe, multimedialną grę decyzyjną „Mój indywidualny plan działania”. W ramach SIB opracowane zostaną: teczki – kompendium wiedzy dla doradcy zawodowego branży turystycznej i mechanicznej, teczki informacji i ulotki o zawodach z zakresu wspomnianych branż, broszury branżowe, broszury informacyjne Ścieżki kariery w branżach, materiały metodyczne dla doradców – branżowy segregator doradcy. W oparciu o tak przygotowane materiały uczniowie biorący udział w projekcie będą pracować, pod kierunkiem doradców zawodowych i branżowych, nad planowaniem swojej kariery zawodowej;
 • utworzenie platformy internetowej, która pozwoli na usprawnienie procesu realizacji projektu. Z jej pomocą kadra kierownicza szkół, placówek i innych instytucji będzie mogła wymieniać doświadczenia i stosować narzędzia efektywnej realizacji projektu;
 • zacieśnienie współpracy między edukacją a środowiskiem pracodawców.