SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Od września 2006 roku w naszej szkole działa SKP czyli Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Opiekunem klubu jest pani profesor Lucyna Przylibska nauczyciel przedsiębiorczości w naszej szkole. Członkami klubu są uczniowie głównie z klas o profilu usługowo - gospodarczym ale także uczniowie klas humanistycznych. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej niż inni, a może planujesz w przyszłości założyć własne przedsiębiorstwo? Nie czekaj bądź aktywny i przyłącz się do Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości!

CELE SZKOLNEGO KLUBU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:


 • Pobudzenie młodych ludzi do zachowań przedsiębiorczych,
 • Nawiązanie współpracy szkoły z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców oraz władzami lokalnymi,
 • Poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu ekonomii,
 • Promocję szkoły

Regulamin powołania Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości


§1

Regulamin określa tryb działania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zwanego dalej SKP.

§2

SKP powołuje się uchwałą Rady Pedagogicznej szkoły i zatwierdza przez dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela

§3

 1. Siedzibą SKP jest szkoła, w której SKP zostało powołane zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu. SKP powołuje się na czas nieokreślony.
 2. Osobą reprezentującą SKP jest nauczyciel, członek Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS
 3. Nadzór nad całością działań SKP pełni dyrektor szkoły
 4. Opiekunem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości może być tylko jeden nauczyciel
 5. Działalność opiekuna Klubu może być wspierana przez innych nauczycieli z tej samej placówki oświatowej. Osoby te muszą zostać zgłoszone w formularzu rejestracyjnym SKP, wysyłanym na adres NBP

§4

Celem działań podejmowanych przez SKP jest:
 1. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
 2. Pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów.

§5

Praca SKP opiera się na planowaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej i finansowej

§6

SKP podejmuje działania proponowane przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości będących organizatorem Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS. Działania są ogłaszane na stronie internetowej NBPortal.pl w zakładce IMPULS. Ponadto SKP podejmuje działania zmierzające do realizacji zadań własnych, zgłoszonych zgodnie w wyznaczonym przez Radę Programową Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS terminie na stronie internetowej NBPortal.pl.

§7

W każdym projekcie SKP powinno brać udział minimum 5 uczniów.

§8

W ciągu roku kalendarzowego SKP wykonuje minimum 2 projekty wybrane z propozycji przedstawionych przez organizatora Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, szczegółowo opisane w zakładce IMPULS w Centrum nauczyciela w NBPortal.pl.

§9

Wszystkie działania podejmowane przez SKP podlegają ocenie Rady Programowej Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS.

§10

Szczegółowa kryteria i wymogi dotyczące wykonania projektu są prezentowane w zakładce IMPULS w Centrum nauczyciela w NBPortal.pl.

§11

Na podstawie weryfikacji uzyskanych wyników przez poszczególne SKP zostanie stworzony ranking wszystkich SKP.

§12

Ranking SKP zostanie rozpowszechniony we właściwych jednostkach samorządu terytorialnego, Kuratoriach Oświaty, Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz w mediach oraz na stronie NBPortal.pl.

§13

Dla najaktywniejszych SKP przewidziano nagrody.

§14

 1. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2 listopada 2006 r.
Napisz do opiekuna projektu poczta