Finanse

KURS WALUTOWY

Jest to cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, należy więc podkreślić, że występuje na nim:
 • podaż
 • popyt
 • cena.
Na ogół o relacjach wymiany walut decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.

RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCH:

 • Kurs sztywny - ustalony przez organ państwa, nie podlega wahaniom
 • Kurs stały - ulega wahaniom wywołanym grą popytu i podaży, zakres wahań jest ściśle określony
 • Kurs płynny - kształtowany jedynie poprzez popyt i podaż

CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE PODAŻ DANEJ WALUTY I POPYT NA NIĄ:

 • Obroty handlowe w stosunkach dwustronnych, wymiana usług, ruch turystyczny, przepływ technologii itp., czyli tzw. bilans płatniczy
 • Polityka walutowa rządu, która między innymi określa system kursów

ZMIANY KURSÓW WALUTOWYCH:

 1. Kursy stałe:
  • dewaluacja - skokowe, administracyjne zmniejszenie międzynarodowej wartości waluty
  • rewaluacja - skokowe, administracyjne zwiększenie międzynarodowej wartości waluty
 2. deprecjacja - spadek międzynarodowej wartości waluty
 3. aprecjacja - wzrost międzynarodowej wartości waluty

FUNKCJE KURSU WALUTOWEGO:


 • Współczynnik efektywności wymiany - gdy ceny i koszty ustalane są w różnej walucie
 • Regulator wymiany - zmniejszenie lub zwiększenie efektywności wymiany łączy się ze zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby i wartości zawieranych transakcji
 • Instrument polityki gospodarczej - aby kurs walutowy był instrumentem polityki gospodarczej musi być podatny na wpływy władz publicznych w kraju. Władze monetarne mając możliwość kształtowania kursu walutowego mogą stanowić bądź wspierać określone tendencje zmian
 • Instrument gier finansowych - zróżnicowanie kursów walutowych w przestrzeni i w czasie pozwala na dokonywanie różnego rodzaju transakcji walutowych, np. transakcje arbitrażowe, opcje walutowe, transakcje future
 • Kurs walutowy jako kryterium porównywalności gospodarek i dochodów - kursy pełnią funkcję jakby wspólnego mianownika przy porównywaniu wartości wyrażonych w różnych walutach
 • Funkcja informacyjna - informuje o cenie walut obcych
 • Funkcja cenotwórcza - kurs przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej

CZYNNIKI ODDZIAŁUJĄCE NAWYSOKOSC I ZMIANY KURSU:


 1. Ekonomiczne:
  • podaż walut obcych na krajowym rynku
  • popyt na waluty obce
  • różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym
  • stopień reglamentacji waluty
  • polityka walutowa
  • stan gospodarki kraju oraz jego partnerów gospodarczych
 2. Polityczne:
  • sytuacja międzynarodowa
  • napięcia polityczne
 3. Psychologiczne:
  • związane z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłego stanu gospodarki
Autor: Karolina Rogalska III EH

Co to jest pieniądz?


Czy wiesz, że pieniądzem może być wszystko pod warunkiem, że uzyska akceptację społeczeństwa, które zamierza się nim posługiwać. To jednak nie jedyny warunek aby coś było pieniądzem. Pieniądz powinien być:
 • stabilny, czyli powinien mieć ta sama wartość wczoraj dziś i jutro
 • poręczny , czyli niezbyt duży i lekki
 • trwały, wykonany z solidnego materiału wysokiej jakości
 • jednorodny, pieniądz o takich samych nominałach powinien mieć identyczną wartość
 • podzielny, możliwość podziału na setki, dziesiątki itp.
Pieniądz przyjmuje różną formę. Może być monetą, banknotem lub zapisem elektronicznym na rachunkach. We współczesnym świecie coraz częściej ludzie rezygnują z posługiwania się monetami lub banknotami na rzecz tak zwanego plastikowego pieniądza - czyli karty j za pomocą której dokonujemy bezgotówkowych transakcji. Czy wiesz, że są różnego rodzaju karty. A mianowicie:
 • karty płatnicze (często z funkcją kart bankomatowych) - służą do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych płatności za towary i usługi,
 • karta kredytowa, wymagane jest do niej posiadanie rachunku bieżącego, o jej wydaniu decyduje bank na podstawie naszych dochodów . Mamy przydzielony limit kredytowy w ramach którego możemy dokonywać zakupów. Zadłużenie możemy spłacać jednorazowo lub ratalnie,
 • karta debetowa do rachunku bieżącego, kwota każdej transakcji jest odejmowana od salda naszego konta Aż do wyczerpania. Ze względów bezpieczeństwa bank przyznaje nam dzienny limit pieniądzu do wypłaty w bankomatach,
 • karta obciążeniowa podobna do karty debetowej z ta różnicą, że musimy spłacić całość zadłużenia po upływie okresu kredytowego, który może trwać nawet do 56 dni,
 • typu affinity to taka z której procent dochodów z tytułu opłat za jej obsługę jest przekazywany do organizacji biorącej udział w emisji karty,
 • typu co-branded przy jej emisji poza bankiem bierze udział firma usługowo- handlowa . Uprawnia ona do korzystania z różnych promocji i rabatów na produkty danej firmy
Czy wiesz że można wyodrębnić kilka typów kart biorąc pod uwagę ich budowę i wygląd. Są to:
 • karty płaskie służą wyłącznie do obsługi bankomatów i terminali elektronicznych, każda transakcja musi być potwierdzona wpisaniem kodu PIN (czyli Personal Identyfication Number)
 • karty wypukłe maja takie same możliwości użycia co karty płaskie ale dodatkowo można dokonywać nimi transakcji wymagających autoryzacji,
 • karty z paskiem magnetycznym na którym zapisane są dane właściciela,
 • karty z mikroprocesorem pamięci na którym zapisane są dane właściciela,
 • Własność publiczna, czyli nasza
 Karty mogą być kontaktowe czyli takie które z terminalem komunikują się za pomocą styków np. pasek magnetyczny lub bezkontaktowe w których komunikacja z terminalem odbywa się za pomocą fal radiowych
Napisz do opiekuna projektu poczta